Brown Skin - Various - Générations 88.2 (CD) download full album zip cd mp3 vinyl flac


Download Brown Skin - Various - Générations 88.2 (CD)
2007
Label: BorderBlaster - 3129172 • Format: 15x, CD Compilation • Country: France • Genre: Hip Hop, Reggae • Style: RnB/Swing

Salicylamide heeft op zichzelf weinig uitgesproken analgetische eigenschappen, maar versterkt de werking van fenacetine opvallend sterk. Het heeft bij muizen een werking op candida sepsis en in Warburgproeven vertoont het een fungicide werking. Berg, C. Ook werd met behulp van papierelectroforese een analyse van de serum-eiwitten uitgevoerd. Meteorologie — biologie — geneeskunde — Ungeheuer, H. Onderzoekingen naar de geneesmiddelenschat in vroeger tijden — Schneider, W.

Dit maakt zelfs identificatie van sympathicomimetica uit deze reeds met gelijke RF-waarden mogelijk. Indien het onderzoek plaatsvindt in samenwerking met de anesthesist en onder zodanige omstandigheden, dat een eventuele verlamming van de ademhaling op doeltreffende wijze kan worden bestreden, mag de curareproef als ongevaarlijk worden beschouwd, v.

Vergiftiging door meel, dat met bariumcarbonaat was verontreinigd De verschijnselen van de voedselvergiftiging, die in te Krommenie en Zaandam was veroorzaakt door het eten van worst worden in het N. Vastgesteld werd, dat het meel dat voor de bereiding van de worst was gebruikt, de toxische stof moest bevatten; het bleek, dat het meel bariumcarbonaat, verontreinigd met bariumsulfide, bevatte. Bij de proefdieren ontstonden daarentegen na toediening van bariumcarbonaat wel convusies.

Door L. Na zuivering met NaOH en KMnO4 wordt het extract langs chromatografische weg verder gezuiverd; van de eluaten, welke pregnaandiol bevatten, wordt het oplosmiddel afgedampt; het residu wordt geacetyleerd. Vervolgens past men nogmaals chromatografische zuivering toe, waarna de hoeveelheid pregnaandiol-diacetaat in het eluaat kwantitatief wordt bepaald met behulp van de kleurreactie van Talbot.

Uit het onderzoek is gebleken dat de bijnierschors in belangrijke mate bijdraagt tot de uitscheiding van pregnaandiol van normale vrouwen. Vastgesteld wordt, dat cortison niet in pregnaandiol wordt omgezet, maar wel invloed kan "uitoefenen op de pregnaandioluitscheiding.

De ongeveer deelnemers behorende tot 22 nationaliteiten, werden in een korte openingszitting in het grootauditorium der Leidse universiteit toegesproken door de rector magnificus Prof. Sir Hugh L i n s t e a d e n d e congresvoorzitter Prof. R u y s s e n, voorzitter van de wetenschappelijke sectie van de F.

Donderdag 12 september was verder geheel gewijd aan een symposion over heparine. J o r d a n Utrecht besprak in een algemene inleiding de therapeutische toepassing, Dr.

R o b i n s o n Oxford over de invloed van heparine op lipemisch plasma en het vettransport. B l o n d e Parijs behandelden problemen met betrekking tot de waardebepaling van heparine, Prof.

A we Brunswijk over de eigenschappen voor. P i e t t e Parijs korte mededelingen over verwante problemen deden. Daar deze voordrachten, evenals de op vrijdag en zaterdag gehoudene, in het Pharmaceutisch Weekblad zullen worden gepubliceerd, kan worden afgezien van het geven van referaten. Onder voorzitterschap van Prof. V a n A r k e i Amsterdam werden onderwerpen behandeld van in hoofdzaak farmaceutisch-technologische aard, met inbegrip van geneesmiddelonderzoek.

Een zich voornamelijkmet chemische onderwerpen bezighoudende sectie, vergaderde onder leiding van Prof. Symposion te Wageningen Op 9 en 10 september werden te Wageningen door het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen in nauwe samenwerking met de Nederlandse farmacognosten een tweetal symposia georganiseerd waarop door uitgenodigde sprekers inleidende voordrachten worden gehouden. Een dag was geheel gewijd aan de invloed van externe factoren: algemene inleiding door Prof. Het tweede symposium betrof het probleem der chemische plantenrassen.

De algemene inleiding werd gegeven door Prof. GroningenL a m b e r ts Wageningen. Deze inleidingen en een verslag van de discussie zullen binnenkort uitvoerig in het Pharmaceutisch Weekblad Brown Skin - Various - Générations 88.2 (CD). Elfde Amsterdamse Universiteitsdag op zaterdag 19 oktober Op zaterdag 19 oktober a. Univer- siteits-Vereniging voor de elfde maal een Universiteitsdag.

De deelnemers zullen des morgens te 11 uur precies in de Aula worden welkom geheten door de Voorzitter der Amsterdamse Universiteits-Vereniging Dr. H o 11r o p, waarna de opening zal geschieden door de Rector Magnificus Prof. Dan zal in de Aula een voor alle deelnemers bestemd college' worden gegeven door Prof.

Des middags worden middagcolleges gehouden. In het Farmaceutisch Laboratorium spreken G. S e e g e r s Aspecten van de volksgezondheid in verband met radio-actieve stralen en Dr. De koffiemaaltijd in de Universiteit, evenals vorige jaren verzorgd door de Mensa Academica, sluit onmiddellijk aan de Aulavoordracht aan. Na afloop der middagcolleges vindt een voor alle deelnemers aan deze dag bestemde bijeenkomst plaats in Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam-C.

Tot slot van deze dag biedt het Bestuur van de A. Nadere inlichtingen zijn voor belangstellenden te verkrijgen aan het secretariaat der Amsterdamse Universiteits-Vereniging: Minervalaan 73'". Spreker betreurt het, dat ons erelid, de heer W. V a l k i s, wegens ziekte verhinderd is. Aan de orde zijn de agendapunten, die tijdens het eerste gedeelte van de vergadering, n.

L, wegens tijdgebrek niet meer konden worden behandeld. Het contributie-voorstel, afgedrukt in het Pharm. Weekblad van 4 mei blz. Na uitvoerige discussie wordt het oorspronkelijke voorstel verworpen met tegen stemmen.

Vervolgens wordt een geamendeerd contributie-voorstel, waarbij het bewuste punt b komt te vervallen, aangenomen met tegen stemmen. De heer D. K o k Leiden licht nog eens de motie toe, die zijn deparement reeds op 4 juni heeft ingediend, en die de controle van de penningmeester wil vergemakkelijken.

Na een korte discussie, waaraan ook de heer D. Met betrekking tot de pensionnering der apothekers-adsistenten worden door de heer J. A r m b r u s t Amsterdam enkele vragen gesteld, welke door de heer J- L C o h e n worden beantwoord.

Tevens gaat de vergadering met algemene stemmen ermede accoord. S a ms o m 's-Gravenhage onderstreept nog eens met nadruk de moeilijkheden, die de lasten der pensionnering zullen veroorzaken voor het niet-ziekenfondsgedeelte der apotheekpraktijken en herinnert aan hetgeen daarover in een vorige Algemene Vergadering reeds is gezegd. De algemeen secretaris, Dr. Te verwachten is een advies aan de apothekers om hun terugvorderingsrecht, voor wat de ziekenfondspraktijk betreft, aan de ziekenfondsen te cederen.

De leden krijgen hierover nog bericht. Men zal trachten ook daarvoor een landelijke afspraak te maken. De heer J. J a g e r B r u i n i n g 's-Gravenhage zegt, dat zijn departement het als een voorrecht en een genoegen zal beschouwen, het volgend jaar de Algemene Vergadering der K.

De vergadering onderstreept dit met applaus. Tenslotte dankt de heer A. Te 18 uur sluit de voorzitter de vergadering. Wijziging Stage Apothekersexamen In het staatsblad nr. De duur van de verplichte stage wordt hierdoor bekort en van een jaar of zes maanden voor hen, die het apothekers-assistentsexamen hebben afgelegd teruggebracht tot vier maanden.

Bovendien kan worden verwacht, dat. O, voor klinisch geneesmiddelenonderzoek ingediende aanvrage tot het doen instellen van een onderzoek naar de klinische betekenis van Hydergine bij de behandeling van het cervicale syndroom Sandoz Producten N. Bureau Farmaceutische Inspectie Het bureau van de Farmaceutische Hoofdinspectie van de Volksgezondheid is verplaatst naar Bankaplein 2, 's-Gravenhage; telefoon Colijnstraat 71, Boskoop; H. K r a n e n b o r gapotheek Viersen, Brugstraat 11, Groningen; van hier vertrokken H.

F r i ma - N ij h o f f, Stephensonlaan 51, Hilversum, M. Ingeschreven als arts, bevoegd tot afleveren van geneesmiddelen: C. K e r b e r t, Sybrandaburen. Overneming van artikelen zonder toestemming van de redactie is niet geoorloofd. B a u r i c h t e r, Haaksbergerstraat 2, Enschede. H o f s t e e d e, MolenstraatOss, H.

K r a n e n b o r gBrugstraat 11, Groningen. Adreswijzigingen: Mevr. B a x - U b b e n sLaan van Rustenburg 26, Voorburg. Wijzigingen: van Dept. H o e n e n Frans Halskade 9, Rijswijk Z.

Overijssel 's-Gravenhage. Het Hoofdbestuur besluit om, wanneer wordt gevraagd een aanbeveling te doen om een lid der K. Aan twee collegae wordt toestemming tot nieuwvestiging verleend. Het Hoofdbestuur hecht zijn goedkeuring aan de gewijzigde Statuten en Reglementen van het departement Amsterdam.

Het Hoofdbestuur zal een folder laten samenstellen betreffende de opleiding tot apotheker en deze op de middelbare scholen doen verspreiden. Het Hoofdbestuur acht het wenselijk inlichtingen in te winnen over een W. Het Hoofdbestuur besluit, samen met de A. Deze studenten zullen eerst behoorlijk op hun kennis en vooropleiding getest moeten worden en men zou dit voorlopig voor vier jaar willen garanderen, omdat na verloop van deze periode kan worden bekeken, of deze studenten inderdaad de studie zullen voltooien.

Dit geld is destijds spontaan door buitenlandse zustermaatschappijen na de watersnood geschonken. Aan de leden zal dan ook worden gevraagd door vrijwillige bijdragen dit fonds te versterken. Tegen een aanvrage van het lidmaatschap der K.

Op de eerstvolgende Hoofdbestuursvergadering in september a. De Hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad stelde namens de Redactie-Commissie voor om een belangrijk deel van het technische werk, verbonden aan de redactie van het Pharm.

Weekblad, te laten uitvoeren door Mejuffrouw P. Het Hoofdbestuur heeft dit voorstel gaarne overgenomen, te meer omdat door deze gedeeltelijke ontlasting Prof. V o g e l e n z a n g bereid is het Hoofdredacteurschap van het Pharm. Weekblad te blijven vervullen. Waarschijnlijk zal voor dit technische werk. Voorstellen hiertoe zijn gevraagd. Dit betrokken lid deed dit voorstel door er op te wijzen, dat een belangrijk deel der uitgaven van de K. Documentatiedienst, Laboratoriumcommissiedat in tegenstelling met de situatie van enkele jaren geleden in het bijzonder ook voor de ziekenhuisapotheken van groot belang is.

Hoe een dergelijk contributievoorstel zal moeten worden geformuleerd zal met de Groep besproken worden. Drie provisorcontracten worden goedgekeurd, alsmede een contract ingevolge BB Ook aan een vennootschapscontract, waarbij uitsluitend apothekers deelnemende vennoten zijn, hecht het Hoofdbestuur zijn goedkeuring. Het Hoofdbestuur stelt vast, dat de pensionering der apothekersassistenten niet eerder dan l oktober a. Nu blijkt, dat door dit later in werking treden het aantal assistenten, dat thans reeds een uitkering ontvangt uit het voormalig Toeslagfonds groter is dan aanvankelijk kon worden verondersteld, terwijl bovendien de periode, waarover deze uitkeringen moeten worden gedaan, met drie maanden werd verlengd, moet het Hoofdbestuur gebruik maken van de bevoegdheid, gegeven in een besluit van de Algemene Vergadering van om nog eenmaal een bedrag per assistente te vragen.

Indien de pensionering, zoals in de verwachting ligt, binnenkort tot stand komt, zal aan dit besluit dus geen uitvoering behoeven te worden gegeven. Het Hoofdbestuur besluit, op advies van de Commissie voor Maatschappelijke Belangen de claimgrens voor een bepaalde plaats te wijzigen en deze meer naar het zuiden te verleggen.

Wat betreft de compensatiebijslag voor de huurverhoging besluit het Hoofdbestuur, de daarin vermelde gemeenteklassen ten aanzien van de apothekersassistentensalarissen voorlopig te handhaven. Hierover zal een brief aan de leden uitgaan. Door een onbevoegde mede-eigenaar van een apotheek is de Maatschappij in kort geding gedagvaard op beschuldiging van onrechtmatige daad.

Deze onrechtmatige daad was o. Het verheugt het Hoofdbestuur bijzonder, dat de Maatschappij bij vonnis volledig in het gelijk is gesteld.

The amount of formaldehyde, formed during the hydrolysis is in a good agreement with the theoretical value. An exception is made by Eupaverine containing 2 methylenoxide groups. B e e r 's law is followed. In mixtures of alkaloids containing the methylenoxide group with different alkaloids e.

E e g r i w e geeft hiervoor het volgende voorschrift: Voeg toe aan 1 dr. Verwarm gedurende 10 min. De reactie is positief wanneer een violette kleur optreedt; 0,2 jug formaldehyde kleurt de meniscus van de vloeistof nog licht violetrood. De reactie is zeer gevoelig en specifiek voor formaldehyde. E e g r i w e paste de reactie toe op een tal aldehyden zowel alifatische als aromatischebovendien op een groot aantal suikers en organische zuren. De reactie was steeds negatief.

Furfurol geeft een bruingele kleur, in geconcentreerde oplossing een rose-rode kleur, die veel minder bestendig is. De condensatie met chromotroopzuur is later door vele onderzoekers. B r i c k e r en J o h n s o n gebruikten een oplossing van 2,5 g chromotroopzuur -in 25 ml water 2 weken houdbaar en plaatsten de oplossing gedurende 30 min. Ze bepaalden van 6 organische verbindingen het formyleengehalte en.

Hogere alifatische alcoholen storen de reactie. B r i c k e r en V a i l wijzen er op, dat weinig stoffen zonder formyleengroep een positieve reactie geven, maar dat vele organische stoffen de kleurvorming verminderen. B e r o z a geeft een enigszins gewijzigd voorschrift, waardoor de gevonden waarden de theoretische benaderen.

Een tal stoffen werd onderzocht. Lee werkte de methode uit tot een snelle bepaling van piperine in peper. W e s t en S e n hebben de reactie van formaldehyde met chromotroopzuur uitvoerig bestudeerd, o. Gebruikt wordt een oplossing van l pCt.

De concentratie aan zwavelzuur moet ten minste 86 pCt. Wordt aan l ml van de te onderzoeken oplossing l ml chromotroopzuurreagens en direct daarop 8 ml zwavelzuur toegevoegd, dan is de temperatuurstijging van het mengsel voldoende om de reactie volledig te laten verlopen.

Na 15 min. De kleur is stabiel gedurende 84 uur. Daartoe werd een oplossing gemaakt van 40,0 mg Narceini Hydrochloridum met sterke spiritus tot 10,0 ml. De extinctie ligt veel lager, dan op grond van het formyleengehalte werd verwacht. Om de reactie afsplitsing van de formyieengroep te bevorderen, werd verwarmd in een waterbad. Water tot 25,0 ml. Zwavelzuur 96 pCt.

V o o r s c h r i f t : Pipeteer in een maatkolfje van 25 ml, 0, Koel, precies na IJkcurve van formaldehyde Van een formaldehydeoplossing werd jodometrisch het gehalte bepaald. Invloed van ethanol De Narceini Hydrochloridum was opgelost in sterke spiritus. Narceini Hydrochloridum Mol. Om het oplossen te.

Na bekoelen werd met water aangevuld tot ,0 ml. Gevonden werd 8,0 pCt. Narcotini Hydrochloridum Mol. Het formyleengehalte van Narcotini Hydrochloridum bedraagt theoretisch 9,84 pCt. Cotarnini Chloridum Mol. Het formyleengehaltevan Cotarnini Chloridum bedraagt theoretisch 15,78 pCt.

Natriumformaldehydesulfoxylaat Mol. Hiervan werd 10,00 ml met water verdund tot ,0 ml. Het formyleengehalte van natriumformaldehydesulfoxylaat bedraagt theoretisch 29,8 pCt. Eupaverin Mol.

Getracht werd door langer verwarmen in het waterbad een hogere extinctie te verkrijgen. Door langer te verwarmen in een waterbad 30 min. Grotere hoeveelheden papaverine verlagen de extinctie. Geprobeerd werd om door toevoegen van meer chromotroopzuurreagens de vermindering van de kleurvorming te verhinderen. Wanneer 10 x zoveel morfine aanwezig is, wordt het gehalte 10 pCt. Er treedt geen verlaging van de extinctie op. Er wordt voldaan aan de Wet van Beer. Literatuur: E e g r i w e.

Va il, Anal. Lee L. KAMP en C. The acids were taken up on the top of an anion exchange column Dowex l X2, mesh in the chloride or the borate form. After washing with water the acids were eluted bv means of hydrochloric acid at pH 1,5 or by boric acid buffers at pH 6, The total amount of acid was determined by oxidation with permanganate or by another suitable method.

Bij de organische analyse kan het noodzakelijk zijn om in een mengsel van zuren de componenten niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief te bepalen. S c h e r i n g a 1 maakt bij de scheiding van zuren in sommige gevallen gebruik van het verschil in oplosbaarheid van de calciumzouten, terwijl N e l s o n 2 de esterdestillatiemethode toepast om de niet-vluchtige zuren in verschillende vruchten te bepalen.

Gebleken is, dat de bovengenoemde scheidingsmethoden dikwijls zeer bewerkelijk en daardoor tijdrovend zijn. Het is daarom, dat K u n i n e n M y e r s 4 het gedrag van organische zuren ten opzichte van een anionuitwisselaar op harsbasis hebben nagegaan. De verkregen resultaten waren van dien aard, dat S t a r k, G o o d ban en O w e n s 5 deze methode toepasten bij hun onderzoek naar de samenstelling van de organische zuren, die aanwezig zijn in suikerbieten.

Een scheiding werd verkregen tussen melkzuur, glycolzuur, appelzuur, citroenzuur en oxaalzuur. Bovengenoemde onderzoekers betwijfelen echter of de scheiding wel kwantitatief is.

Een kwantitatieve scheiding wordt verkregen tussen appelzuur, wijnsteenzuur en citroenzuur. Door ons werd onderzocht in hoeverre de bovenbeschreven ionenuitwisselingsmethoden gemodificeerd of gecombineerd kunnen worden teneinde een kwantitatieve scheiding tussen oxaalzuur, citroenzuur, wijnsteenzuur en melkzuur te bewerkstelligen. Reagentia, apparatuur en uitvoering: Oplossing A: 0, M.

Oplossing B: 0, M. Verder als oplossing A pH 6, Anionuitwisselaar: Dowex l X2 met een gemiddelde deeltjesgrootte van 0,25 mm. De doorloopsnelheid bedroeg 25 druppels per minuut. De hars wordt in de boraatvorm gebracht met oplossing A of in de chloridevorm met oplossing C. Voor het onderzoek werden gebruikt verdunde waterige oplossingen 0,1 pCt. Scheiden van oxaalzuur en citroenzuur. De hoeveelheid elueervloeistof kan echter verminderd worden door na het verkrijgen van het oxaalzuur oplossing B toe te voegen, daar een grotere zoutconcentratie de elutie bevordert.

Een kwantitatieve scheiding van oxaalzuur en citroenzuur kan worden verkregen door de oplossing van beide zuren te'leiden over. Scheiden van oxaalzuur, citroenzuur en wijnsteenzuur. Slechts het citroenzuur werd kwantitatief afgezonderd. Vervolgens werd nagegaan of een scheiding verkregen kon worden door de zuren te brengen op de anionuitwisselaar in de chloride, vorm.

De eerste ml eluaat wordt verzameld en op een waterbad ingedampt tot droog, teneinde de overmaat zoutzuur te verwijderen. Het residu wordt opgelost in water en de oplossing gebracht op een. Indien men het indampen van de oplossing, die citroenzuur en wijnsteenzuur bevat, wil vermijden, dan kan men als volgt te werk gaan. Men vindt op deze wijze de hoeveelheid oxaalzuur en de som van wijnsteenzuur en citroenzuur.

Op deze wijze verkrijgt men de hoeveelheid citroenzuur en de som van oxaalzuur en wijnsteenzuur. Uit de verkregen waarden kan de hoeveelheid wijnsteenzuur berekend worden. Scheiden van oxaalzuur, citroenzuur, wijnsteenzuur en melk' zuur. Elueert men daarna met oplossing B, dan komen achtereenvolgens wijnsteenzuur en citroenzuur in het eluaat fig. Theoretisch is het nu mogelijk om een scheiding te bewerkstelligen tussen de vier bovengenoemde zuren.

Men brengt de waterige oplossing van de zuren op een kolom in de chloridevorm. Met meer zoutiuurhoudend water verkrijgt men oxaalzuur, dat op de gebruikelijke wijzen bepaald kan worden. Het verkregen zuurmengsel wordt ingedampt tot de overmaat zoutzuur is verwijderd en het residu wordt na verdunnen met water geleid over de anionuitwisselaar in de boraatvorm.

Met oplossing A wordt het melkzuur verkregen, terwijl daarna met oplossing B eerst wijnsteenzuur en vervolgens citroenzuur in het eluaat komt. In de praktijk blijkt, dat tijdens het indampen van het zuurmengsel op het. Samenvatting: Gebleken is, dat mengsels van oxaalzuur, citroenzuur en wijnsteenzuur of van citroenzuur, wijnsteenzuur en melkzuur met behulp van een anionuitwisselaar op eenvoudige wijze kwantitatief gescheiden en bepaald kunnen worden.

Zodra het zuurmengsel oxaalzuur en melkzuur naast elkaar bevat kan de hoeveelheid melkzuur slechts door aftrekken bepaald worden. De vraag of het praktisch mogelijk is om bovengenoemde zuren met een ionenuitwisselaar kwantitatief te scheiden kan bevestigend worden beantwoord.

Weekblad, 44, C, Anal. Stark, J. Kamp, W. Weekblad, 92, 6 A, — Beschreven worden twee gevallen van vergiftiging met parathion, dat door de huid geresorbeerd was. Het gebruik van sederende middelen bij kinderen ter inleiding van tandheelkundige ingrepen, welke onder algemene narcose worden verricht Gou'l d in g.

In Guy's hospital zijn twee dagen gereserveerd voor de tandheelkundige behandeling onder narcose van kinderen van 2 tot 15 jaar.

Deze kinderen ontvingen een der bovengenoemde middelen of een placebo; het onderzoek werd uitgevoerd als "double-blind test". Het bleek, dat er een belangrijk verschil in gedrag was tussen jongere en oudere kinderen: de oudere 7—13 j. Merkwaardig genoeg kon van een invloed der genoemde middelen niets bespeurd worden; er was geen verschil met het placebo.

Het werkingsmechanisme van penicilline; biochemische grondslag voor het werkingsmechanisme van penicilline en voor zijn selectieve toxiciteit. Vele onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen, dat dit voor penicilline specifieke effect waarschijnlijk in nauwe relatie staat tot het aangrijpingspunt van penicilline in de bacteriecellen. Door analyses van de celwand-substantie is gebleken dat in de celwand van Staphylococcus aureus verbindingen voorkomen, welker structuur analoog is aan een deel van het opgehoopte Brown Skin - Various - Générations 88.2 (CD).

De schrijvers achten het dan ook waarschijnlijk, dat de laatste verbinding een precursor van de bacteriewand is. Bij kwantitatieve analyse van celwandmateriaal van Staphylococcus aureus bleek nl. Dat de aminosuiker in de celwand identiek is met die, welke wordt opgehoopt in Staphylococcus aureus bij remming door penicilline bleek o. Een specifiek remmen van de transglycosidatiereactie die het uridine-nucleotide. Gebleken is voorts, dat het penicilline op bepaalde plaatsen in de cel wordt gebonden en steeds in eenzelfde aantal moleculen per bacteriecel.

Cellen van Escherichia coli kunnen in aanwezigheid van penicilline en glucose volledig van hun celwand beroofd worden, terwijl deze na verwijdering van het penicilline weer kan worden opgebouwd met het overgebleven protoplasma.

Eijgelaar Mecamylamine als middel bij hypertensie S m i r k, F. In tegenstelling tot de quaternaire ammoniumverbindingenwordt de stof goed geresorbeerd uit het maagdarmkanaal; de orale, dosis behoeft daarom slechts weinig hoger te zijn dan die bij injectie.

Gewenning treedt bijna niet op; de werking is langer van duur dan die van pentolinium- en soortgelijke verbindingen. In een aantal gevallen is de parasympathicomimetische werking een beletsel om een voldoend hoge dosis te geven; deze bijwerking is echter sterk individueel.

Ook bij langdurig gebruik tot acht maanden werden geen toxische verschijnselen gezien. Door J. Deze gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumproeven en het was niet zeker, dat de resultaten ook in de kliniek bevestigd zouden worden. Als controle werd een suikerstroop gebruikt, die in kleur en smaak met sennestroop overeenkwam.

Deklinische resultaten bevestigden de uitkomsten van de laboratoriumonderzoekingen. Ogenschijnlijk geheel gelijke produkten, bereidvolgens de B. Senokot bleek een effectief en constant werkend laxans te zijn. Door A. B r e s s e l — Arzneimittel Forschung 7, Heft l, blz. Er werd ook geen aanwijzing gevonden dat de houdbaarheid.

Actablz. Met behulp vanion-uitwisselaars worden verontreinigingen verwijderd en wordt de morfine zuiver verkregen. Zerolit met 2 pCt. De bepaling van vrije menthol in pepermuntolie. Am, Pharm. De auteurs zochten daarom een methode, waarbij de acetylering geheel wordt vermeden. Hierbij wordt de menthol van de olie gescheiden door adsorptie aan een SiO2-kolom, uitgewassen en daarna colorimetrisch bepaald.

Als reagens bij de kleurreactie wordt gebruikt pdimethylaminobenzaldehyde. Deze reactie werd het eerst beschreven door M a s a m u n e l en is zeker niet specifiek, doch na de beschreven zuivering wel bruikbaar.

De samenstelling is gelijk aan die, welke in U. XV beschreven wordt voor de reactie op ergotaminetartraat. Men elueert nu met chloroform, zodat 6 x 10 ml eluaat wordt verkregen. De menthol bevindt zich hoofdzakelijk in de tweede, gedeeltelijk in de derde fractie. Van de fracties wordt l ml gemengd met 5 ml reagens en na ca. Uit de som van de in beide fractie's gevonden menthol berekent men het gehalte met behulp van een met menthol verkregen ijkcurve.

Voor zuiver menthol geeft de methode zeer goede uitkomsten. Menthylacetaat komt bij het elueren niet in de mentholfractie's en stoort dus niet. Nagegaan dient echter te worden, of andere bestanddelen zouden kunnen storen. Onderzocht werden emulsies van 40 pCt. Deze emulgatorconcentratie werd aangehouden bij alle onderzoekingen behalve bij magnesiumhydroxyde daar een concentratie van 5 pCt. De beste resultaten werden verkregen door de emulgator eerst met water te bevochtigen en aan deze vers bereide brei de olie toe te voegen.

Een aantal stoffen werd aan een vooronderzoek onderworpen, door emulsies die 5 pCt. Indien men aan de slecht met water mengbare stoffen als bismutsubsalicylaat en zinkstearaat een kleine hoeveelheid glycerine toevoegde, waardoor de mengbaarheid met water bevorderd wordt, dan waren deze stoffen wel geschikt als emulgator. Minder geschikt als emulgator waren: bismutsubgallaat, bismutsubcarbonaat, calciumcarbonaat, bariumsulfaat en bismutsubnitraat Geschikt als emulgator bleken te zijn: magnesiumhydroxyde, magnesiumoxyde, kaoline, driebasisch -calciumfosfaat, ferri-oxyde, zinkoxyde en magnesiumcarbonaat, deze stoffen werden aan een uitvoeriger onderzoek onderworpen.

De kwaliteit van vers bereide en oude emulsies werd gewaardeerd naar: Gemiddelde diameter van de deeltjes Deze werd bepaald door het aantal oliedruppeltjes te tellen in l mm3 van de Fuchs Rosenthaltelkamer van een bepaalde verdunning van de emulsie. De gemiddelde diameter neemt af bij toename van de concentratie van de emulgator en neemt toe bij het ouder worden van de emulsie. Interfaciaal oppervlak Dit oppervlak werd berekend uit de diameter van de deeltjes.

Het interfaciale oppervlak neemt af bij het ouder worden van de emulsie. Ontmenging na centrifugeren De resultaten hiervan gaven geen aanleiding tot bepaalde conclusies. Viscositeit De viscositeit werd bepaald in de Ostwald-Fenske viscosimeter. Bij 5 pCt. Dit verschijnsel werd waargenomen bij 3-basisch calciumfosfaat, ferri-oxyde en kaoline en zou men kunnen verklaren door aan te nemen dat deze stoffen langzaam hydrateren en dat deze hydratatie na 7 dagen maximaal is.

PH De pH heeft weinig invloed op de stabiliteit van deze emulsies. Samenvatting Indien men de zeven onderzochte stoffen rangschikt naar de gemiddelde diameter verkrijgt men de volgende reeks: magnesiumoxyde 11,83 ji, magnesiumhydroxyde, driebasisch calciumfosfaat, ferri-oxyde, magnesiumcarbonaat eri tenslotte zinkoxyde met een gemiddelde diameter van 86,49 ]i.

Hoewel de gemiddelde diameter niet gunstig is in vergelijking met de gemiddelde diameter bij oplosbare emulgatoren werden toch redelijke emulsies verkregen met een betrekkelijk lage viscositeit. Deel III. Orthofosforzuur als een oplosmiddel en als base-electrolyt in de directe anorganische polarografische analyse — Milner, G. Het belangrijkste voordeel is wel dat tin bij de bepaling van lood, en indium bij de bepaling van cadmium niet stoort. De bepaling van lood en koper in organische stoffen levensmiddelen door een droge verassing — Abson, D.

Een waterige suspensie van magnesiumcarbonaat wordt aan de as toegevoegd, als de hoeveelheid as te klein is. Na oplossing van de as wordt lood colorimetrisch met difenylthiocarbazon en koper met diethyl-ammonium-dithiocarbamaat bepaald. De polarografische bepaling van arseen in zink-smelten en in zink — Coulson, R. Arseen wordt van het cadmium door co-precipitatie met ferrihydroxyde gescheiden. Elementen, die in verdund zure oplossing onoplosbare sulfiden geven, worden van te voren met zwavelwaterstof verwijderd.

Zirkonium en titaan, de enige elementen die storen, worden door behandeling met natriumhypofosfiet alleen verwijderd. De methode is met succes voor de bepaling van uranium in staal toegepast. Een systematisch schema voor de semi-micro kwalitatieve analyse van anionische oppervlakte actieve stoffen — Holness, H. Twee nieuwe reagentia worden beschreven. O-Dithiolen in de analyse. Reacties van tolueen difhiol in acetaatbuffer en in alkalische oplossing: tolueen-3 difhiol als reagens voor koper, kobalt, ijzer tweewaardigantimoon vijfwaardig en thallium — Clark, R.

Koper, kobalt, ijzer tweewaardigantimoon vijfwaardig en thallium geven goede kleuren. De uitvoering van de kleurreactie en het aantonen van de verschillende metalen is besproken. Deel IV. Reacties van het diacetyltolueen-3 dithiol, dibenzoyltolueen-3 dithiol en het zinkcomplex van tolueen-3 dithiol — Clark, R. De eerste Brown Skin - Various - Générations 88.2 (CD) worden door alkali gehydrolyseerd en geven tolueen-3 : 4-dithiol, maar zijn stabiel in zuur, diacetyltolueen-3 dithiol wordt door een warme waterige-pyridine oplossing gehydrolyseerd en bijna onmiddellijk door een ethanolische oplossing van kaliummethoxyde.

Het zinkcomplex van tolueen-3 : 4-dithiol kan direct gebruikt worden in plaats van het tolueen-3 dithiol in zure oplossing.

De kleurreacties met verschillende metalen worden genoemd. Een snelle, eenvoudige en nauwkeurige methode voor de bepaling van de sulfonamiden — Kum-Tatt, L. Een volumetrische bepaling van sulfapyridine, sulfamerazine, sulfadiazine, sulfadimidine, sulfathiazol, fthalylsulfathiazol en succinylsulfathiazol is mogelijk. De bepaling van1 elk genoemd sulfonamide naast sulfanilamide, sulfaguanidine en sulfaceetamide is met zilvernitraat uit te voeren.

Het totale sulfonamidegehalte kan met natriumnitriet methode British Pharm. De gravimetrische bepaling met zilvernitraat is in tabletten niet mogelijk, de door de auteur gevonden volumetrische methode echter wel. De methode gaat alleen voor die sulfonamiden, die met zilvernitraat een onoplosbare verbinding vormen.

Een directe colorimetrische bepaling van elementair zwavel — Ory, H. De reactie is in het infrarood bestudeerd. Bij deze reactie wordt o. Een methode voor het aantonen en de bepaling van jodide naast chloride — Barakat, M.

De gevoeligheid van de reactie is ongeveer 20 J-g. Het feit dat jodide, maar niet het chloride, kwantitatief met het voorgestelde reagens reageert en een onoplosbaar rood jodide-complex vormt, maakt een nieuwe en gemakkelijke gravimetrische methode voor de bepaling van jodide in oplossingen naast chloride mogelijk. De experimentele. Het antimoonmercapto thiazolidine reagens kan ook voor het aantonen van jodide, naast bromide, chloride en fluoride gebruikt worden.

Aanbevolen methoden voor de analyse van- afvalstoffen. Methoden voor de bepaling van de hardheid van water — blz. De bepaling van lithium, natrium en kalium in mengsels met de vlamfotometer — Stuart, W.

Het gebruik van kolommen van aluminiumoxyde bij de bepaling van kwik met dithizon — Isaacs, M. Een bepaling van kwik met dithizon via aluminiumoxyde kolom is uitgewerkt. De bepaling van sporen kwik in appels — Abbott, D.

Voor de bepaling van kwik in appelen moet echter seleniumpoeder worden toegevoegd. Even tertiary peduncles and flowers may in this way be produced. Whether this case is to be classed with prolification or is caused by some parasitical organism must be left undecided. Dianthus sinensis L. Juny Both flowers are enveloped by two linear, 4 — 5 triaugular and 3 — 5 very wide ovate sepals, of which the latter scarcely em- brace the interior parts of the flower.

The green cover having been removed there follows a very great number of more or less stalked petals which accompany the petaloid stamens. The top of the torus bears, instead of a pistil, a second flower 1 In T. Polanisia viscosa DC. Backer, Kediri Java, February Miquel in his diagnose of Polanisia speaks of a capsula sessilis vel brevi-stipitata. Sida cordifolia L. Backer, Tandjong Priok, July In a few of the flowerbuds corolla and pistil are wanting.

Thespesia Lampas Dalz. Wind, Tanggoeng, Java Instead of the normal three-lobed reniform leaves 14 X 1 1 c. The trees so affected grew on poor marl-ground. Triphasia trifoliata DC. Leaf 5-foliolate. Dysoxylum densiflorum Miq. Legifc L. Kalshoven, Gede, Java, Mardi Three pinnate leaves with cupshapetl base of the terminal leaf normal in Amoora cucullata.

Grashofe, Palembang, Sumatra Carica Papaya L. Legit E. Jacobson in suo horto, January Fruit splitting up in five horn-like excrescences on account of apocarpy in the upper half. Psidium spec. Rant in suo horto Tjinjiroean, February Cupstaped leaf. Hevea brasiliensis Muell. Stem faseiating. The branch, 22 c. Then it splits up into two. Dimensions 11 X6c. On the spot of bifurcation are numerous leaves, also at the startiug point of the fasciation.

Moreover scores of cicatrices show that there bave been innumerable leaves probably of small size. Smith, shows a remarkable symmetry as the longest 36 branches diverge and the shortest face one another. The whole would create the impression of antlers if the shorter main brandi were not spirally bent over to the other side and from there returned to the original plane.

By virtne of this spiral bend this whole portion does not rise as much as the other one, the latter protrnding 60 c. Authurium see p. Excoecaria Agallocha L. Habitat India, Sunda-Islands, Moluccas. A maie catkin fasciates and bifurcates at top.

Another maie catkin is divided into a very great number of fasciating branch- lets which bend and recurve so as to form a clew which, how- ever, appears to be compressed to au irregular oval of 2 c. Ricinus communis L.

Boorsma in horto bog. Fruit tetramerous. Rubus moluccanus L. Corolla absent, only a few stamens visible, drupes probably dry. It should be noted that in various species of Rubus registered by Penzig, phyllody of the calyx has been observed '. The same phenomenon has, according to Penzig, beeu observed in R. Idaeus, of which a variety in cultivated in the University gardens of Utrecht and in which the thalamus extends to a length of about 4 c.

Rosa hybrida. Legit H. Zuyderhoudt Probolinggo, December Directly above the stamens follows a flower consisting of calyx, corolla, stamens and pistils. Desmodium gangeticum DC. Unger has, as early aswritten on erratic flowers of D. While in normal growth the calyx splits up into narrow pointed lobes, 3 m.

Conse- quently the calyx is hypertrophie. The fruit behaves still more peculiarly: the pod in normal circu instances consisting of G— 8 articulations legumen G— 8 articulatnm, articulis serai-orbicularibus, Miquel I, p. Their length is, to be sure, smaller but the capacity considerably greater Fig. Seeds were, iudeed, not to be found, nor in the flower stamens and corolla. A great number of flower s failed, but the twelve developed flowers show hypertrophy of the calyx and seedless pods.

No corolla, no stamens. The tact that in the seedless pods the suture is situated on the broacl side, deserves attention Fig. Desmodium polycarpum DC. Sent by Ch. Bernard, Tjigaroe, Java, February Branch with leaves and inflorescences axillares et terminales, Miquel I, p.

The terminal raceme along 5. On the higher portion of the stem the inflorescences are sessile bearing nothing but bracts. The top is covered over a length of 8 c. Chiefly as in III, top fasciates before terminating in a headlike inflorescence.

The inflorescences of both are for the greater part naked or covered with bracts and indications of flowers. The upper part of the branch produces short spikes with bracts or lengthened stems with deaf pods.

The similarity with D. For the rest polycarpum is cha- racterized by a strong atrophy of the flowers and fasciation, gangeticum on the contrary by hypertrophy of the calyx. Abrus pidchellus Wall. Backer, Bandjar, Java, December The inflorescence transforms to a long leafy twig fig. Acacia decurrens Wlld. Rant, Tjinjiroean, Bandoeng, October Flowers which do not open notwithstanding the perfectly normal appearance of the inflorescence.

Clitoria Tematea L. Cuit, in horto Dr. Smith — Hereditary variety fig. The five widely grown out petals were of about the same size, only the nerves of the alae were a little stouter. Petals free, imbricative and almost sessile. In one of the flowers the majority of the stamens were petaloid. Penzig T, p. In oue of the flowers the parts of the carina were cohering at the base. Java Maesa indica A. Bakhuizen van dex Brink.

Pollinia graia Hack. Preanger, Java Macaranga subfalcata Muell. E" Botanical Gardens, Singapore Lansium doniesticum Jac. Legit Horst, Tjipetir Zingiber amoricans Bl. Metascheraatic flower. Lip L' split up into two stamens and one staminode. Coslus cylindricus Rose. Inflorescence with leaves at the top. Musa sp. Spront branched and with inflorescence. Lip threadlike. Double leafblade. Strong ramification of the inflorescence. Bitlbophyllum laxiflorum Lndl. Supernumerary leaves.

Avachnis Maingayi Schltz. Transition of leafy branch into inflorescence. Midlobe of labellum tripartite, a. Paphiopedilum insigne Pftz. Tenagocharis latifolia Buck. Anthurium Ferrierense hybrida. Three spathes. Two spathes. Xyris melunocephala Miq. Foliar prolification? Cocos nncifera L.

For the rest only maie flowers. Inflorescences passing to a branch. Two-celled mit, a. Three-celled mit. Anthers petaloid. Bracteomaniab. Hypertrophy of the flowers: a. Dischidia Rafflesiana Wall. Transition between lcaf and pitcher.

Bellis pevennis L. Thalamus branched. Platycodon grandiflorum DC. Flower hexamerous with reduced corolla. Cupules grown together. Branched head. Fasciation and dichotomy: a. Front- and backview. Excoecaria Agcdlodia L. Maie catkin fasciating. Rubiis moluccanus L. Lcngthened thalami. Hypertrophie calyx and un-articulate pods. Abms pidchellus Wall.

Cliloria Ternatea L. Slightly reduced. M Ann. Wenn trotzdem fur einige untergeordnete Punkte, z. XIII, in der eine Randpartie. Bei starkem Druck auf das Deckglas werden ans dieser Masse einzelne Peritliecien losgerissen und treten dann nach aussen, wie ieh es in Fig. XIII, anzudeuten versucht habe. Einen Eindruck eines solchen Querschnittes durch ein ganz altes Stadiurn, bei welchem die Perithecienhaltende Filzschicht be- reits abgefallen ist, gibt die schematisch gehaltene Fig.

XIIIwieder. Das Blatt ist dabei verkehrt liegend zu denken, die Pallisadenschicht nach unten zu. Das Mesophyll ist auf weite Strecken hin mit Hyphen durchzogen, durch deren Reiz das Gewebe zu Hyperplasien gereizt wird. Sie fallen in den Praparaten vor allem dadurch auf, dass sie unge- mein stark, mauchmal bis zur Undurchsichtbarkeit, Gentiana- violett speichern. Conidien, Oidien oder almliche Gebilde vverden nicht geformt. Zwei Schnitte durch ein reifes Perithecium fmden sich in Fig.

Suchen wir auf Grund dieser Tatsachen die systematische Stellung unseres Pilzes festzulegen, so ist es wohl kaum zwei- felhaft, dass er zu den Perisporiaceen gerechnet werden muss. Lanomyces nov. Mycelio Taf. XIII, Fig. Perithe- ciis globosis, ostiolo non praeditis, fia vis, parenchymatis. Ascis Taf. Ascosporis hyalinis, unicellularibus. Hoc genus inter Perisporiaceas maxime segregatum, quoquo modo singulare simplexque arbitrandum est; nam adhuc sola species est quae hyphis ascogenis caret, ubique perithecia ascum solum, magnum, multisporum in se continent.

Forte quaedam analogia inter Erysiphaceas et Perisporiaceas esse potest, eo ratione ut respondeat generi Sphaerotheca genus nostrum Lano- myces, generi Phyllactinia autem v. Parodiopsis vel formae similes, quod pag. Lanomyces tjibodensis n. Peritheciis minutissimis, singulis vel gregariis in mycelio superficiali insidentibus, plus minusve sphaeroideis, peridia tenui- bus, plus minusve sphaeroideis, peridia tenuibus, flavis, monascis, 47 — fi.

Ascosporis copiosis ovato-cylindraceis, hyalinis, pluribus nucleis praeditis, 15 — 28 fi. Habitat in foliis Cctstaneae argenteae Bl. Der Pilz bot sowohl beim Sammeln als beim Verarbeiten ziemlich grosse Schwierigkeiten. Beim Sammeln fiel vor allem ins Gewicht, class die betreffenden Casta? Doch wurde auch bei letzterer gelegentlich Juel's oder Fj. Letzteres gab, an sich betrachtet, die bes- sern Resultate, konnte aber, weil ja die Epidermis schon ohne- hin ausserordentlich hart war, nur ausnahmsweise zur Kontrolle 48 angewendet werden.

Das intramatricale Mycel findet sich vor allem im Mesophyll und erinnert in dieser Beziehung an Phyllactinia. Harper,p. Besondere Eigenschaften oder Kennzeichen scheint es nicht zu besitzen. Ihre Form ist aus Fig. XIII, ersichtlich. Von einem bestimmten Zeitpunkte an sendet das intramatricale Mycel vereinzelte Hyphen zwischen den Epidermiszellen durch 49 nach aussen; hier verzweigen sie sich stark und bilden dann als hellbraune, punkartige Gebilde die ersten Anzeichen der Krankheit.

XIII, wiedergegeben. Die Haupthyphe verzweigt sich hier in drei bis sieben Seitenaste, von denen jeher nahe der Basis schwach angeschwollen ist und sich dann als feiner, hin und wieder verzweigter Faden in die Umgebung fortsetzt. Von Zeit zu Zeit tritt eine Querwand auf. Nach unten zu setzt sich das ganze Gebilde, wie aus clen darauffolgen Schnitten combiniert werden kann, zwischen den Epidermiszellen in das Schwammgewebe hinunter fort.

Auch scheint ihre Wachstumskraft auf die Epidermis beschrankt zu sein; denn ich traf nie den Fall an, dass sie sich z. Ein instructives Bild eines solchen Systems von Auslaufern findet sich in Fig. Doch ist die Zahl der Kerne in einer einzigen Zelle nicht hoch. In Fig. Dagegen zeigt z. Ich weise darauf besonders hin, weil Lotsyp. Ferner fallt auf, dass trotz der relativ grossen Anzahl von Copulationshyphen, die im allgemeinen aus der Epidermis herausragen, nur sehr wenige in dem Stadium von Fig.

XIII, zu finden sind. Noch instructiver ist vielleicht Fig. Haben nun die Copulationshyphen die Oberflache der Epider- mis erreicht, so schwellen sie leicht an Fig.

Die weitere Entwicklung ist in Fig. XIV, wie- dergegeben. Ferner sei in diesem Zusammenhang auf eine Schematisierung hingewiesen, die in beinahe allen Zeichnungen wiederkehrt. Um jedoch stets an diesen Wollfilz zu erin- nern, sind auf allen Zeichnungen einige stilisierte Filzhaare beigegeben. An Stadien, wie sie in Fig. XIV enthalten sind, schliessen sich Fig. XIV, Fig. Nicht ganz deutlicli ist Fig. XIV, die ich darum auch einzig wegen ihrer Anschaulichkeit hinsichtlich der gegen- seitigen Anziehuugskraft der Copulationshyphen hier wiederge- geben habe.

XVFig. Es kann als seltene Ausnahme vorkommen — ich habe nur den einzigen Fall von Fig. XV gefuuden —dass der weibliche Kern in der Nahe des Verbindungskanal liegt oder selbst in diesen hineindringt. Ist der mannliche Kern in die weibliche Hyphe eingedrungen, so wandert er relativ rasch in die Nahe des weiblichen Kernes und legt sich an diesen an.

Eine einzige Aus- nahme macht Fig. XV gewiesen, wo der eine Kern, halb unter dem an dem liegend, bereits be- ginnt sich abzuplatten und sich an den andern dicht anzu- schraiegen. Die direkte Fortsetzung solcher Stadien geben Fig. Ein instructiver Bild gibt vor allem Fig. XV, wo sich die beiden Kerne bereits mit ihrer Kernmasse verschmolzen haben, dagegen noch nicht mit ihren Nukleolen.

Ob auf die Verschmelzung ein gewisser Ruhezustand folgt oder ob der diploide Kern sich ohne weiteres zur Teilung an- schickt, vermag ich nicht zu sagen. Falls uberhaupt ein Ruhe- zustand eintritt, so glaube ich nicht, dass er sehr lang sein kann. So deutet auch Fig. M, Taf. Findet nun aber eine Copulationshyphe nicht rechtzeitig einen Gegenpart, und das kann gelegentlich bis zu einem Viertel der Hyphen passieren, dann ist ihr Schicksal wesentlich anders.

Yergleiche mit normalen, in denselben Priiparaten vorkommenden Copulationshyphen resp. XV, Fig. Ein altes derartiges Gebilde ist in Fig. XV wiedergegeben. Die Hyphe ist in ihrer ganzen Lange inhaltslos geworden, z. Die Entwicklung des Peritheciums. Zwei Stadien direkt nach der ersten Zellteilung sind in Fig. XVI enthalten. XVI hat die Zellteilung wohl eben stattgefunden ; demi die beiden Tochter- zellen sind annahernd gleich gross und sehr plasmareich. XVI hat die neue Spitzenzelle an Grosse stark zugenommen und steht wahrscheinlich kurz vor einer neuen Teilung.

Es hat also keine nachtragliche Trennung des Copulationskernes stattgefunden. XVI, Fig. Dies ist nicht auf allen Figuren deutlich zu seheu, so z. Die Dimensionen der Spitzenzelle machen es nicht wahrscheinlich, dass sie sich noch an der Bildung von weitern Stielzellen beteiligt. XVII, Fig. Von diesem Augenblick an colla- bieren die Stielzellen und sind in den Praparaten nicht mehr siehtbar. XVIII es vermuten liesse. Immerhin liess sich so viel feststellen, dass durch successive Kernteilungen im jnngen Ascus eine Auzahl freier Kerne ent- stehen Taf.

Daneben treten in den Ascosporen Kernteilungen auf Taf. Aus Fig. Dann scheint aber der Inhalt der Sporen wieder consistenter zu werden. Gelegentlich kann man sehen, dass nach der Basis zu ein freier Kanal offen bleibt Taf. Ich konnte aber nicht mit Sicherheit fest- stellen, ob dieser Kanal wirklich bei allen Asci gebildet wird.

Die Entwicklungsgeschichte der Gattung Lanomyces charakte- risiert sich durch fblgendes. Auf einem polyenergiden Mycel entstehen monoenergide Gametangien, die oogam copulieren. Dieser Ascus ist vielsporig, seine Sporen sind polyenergid. Zu einem ahnlichen Ergebnis kommen wir hinsichtlich der Ausbildung der Gametangien. Von diesen zwei Zellen ist allein die apikale funktiouell. Lano- myces erinnert in dieser Beziehung mehr an Dipodascus, nur dass ihre Gametangien einkernig sind.

Ein Dikaryon wird also nicht gebildet. Die Kerne verschmelzen aber weider zutn Mutterkern des Ascus. Auch bei Phyllactinia vollzieht sich die Entwicklung in ahnlieher Weise.

Das eigentliche Wachstum scheint aber bei Lanomyces bei den basalen Zellen zu ruhen. Leider konnte die erste Teilung des Zygotenkernes nicht verfolgt werden. Aus Analogie mit den Erysiphaceen ist aber wahrscheinlich, dass sie allein somatisch war.

Daneben unterscheidet sich Lanomyces von Sphaerotheca auch dadurch, dass bei ihr die letzte Zelle zum Ascus wird, bei Sphae- rotheca dagegen die vorletzte. Die wahrscheiolich diploiden Stadien sind cursiv gesetzt.

Harper, R. Ueber die Entwicklung des Peritheciums bei Sphaerotheca castagnei. Harpek, R. Sexual Reproduction and the Organizatiou of the Nueleus in certain mildews. Carnegie Inst. Washington Publ. Lotsy, J. Vortrage iiber botanische Stammesgeschichte. Fischer Jena. Die Perithecien sind losgerissen und nach aussen getreten. Schematischer Querschnitt durch ein Blatt in einem alten Stadium 1er Krankheit.

Die Perithecien-haltende Schicht ist bereits abgefalleu. Durch den Pilz wird dasMesophyll zu starken Wucherungen gereizt. Senker, der von einem Auslaufer zwischen den Epidermiszellen hindurch geschickt wird. Haustorien in den Epidermiszellen. Junge Copulationshyphe, die sich zwischen den Zellen des Blattgewebes hindurchdrangt.

Zwei Brown Skin - Various - Générations 88.2 (CD), die eben durch die Epidermis gedrungen sind. Zwei Copulationshyphen, die bereits in den Hyphenfilz hinausgewachsen sind.

Schnitte durch zwei Copulationsbyphen, die auf eine begonnene sexuelle Differenzierung hinweisen. Wenn eine Copulationshyphe nicht rechtzeitig einen Gegenpart findet, daun hypertrophiert sie. Die kleinen Vacuolen fliessen dann zu einer grossen Centralvacuole zusammen.

Trotz der Hypertrophie hnden in den Copulationshyphen noch Zell- trilungen statt, wobei die Zellen nach der Spitze zu an Grosse Abneh- men. Ta tri XIII. XXXI I. Tafel XIV. Tafel XVI. Der mannliche Kern ist in die weibliche Hyphe iiberge- treten.

Die beiden Kerne haben sich aneinandergelegt und beginnen sich abzuplatten. Die beiden Kerne sind schon mit ihrer Kernmasse, aber noch nicht mit ihren Nukleolen verschmolzen. Die Kernverschmelzung ist vollzogen. Wenn sich die Zygote nicht weiter entwickelt, tritt eine Hypertrophie des Kernes ein. Die innere Peridienschicht hat sich geschlossen.

Ihre peripheren Zellen bilden haarformige Auswiichse. Altes Stadium bei der Bildung der Ascosporen. Kernteilung in einer Ascospore. Tangentialschnitt durch die innere Peridienschicht, die mehrkernigen Zellen zeigend. Ascus in Zweikernstadium. Ascus im Vieikernstadium. Ascus nach der Bildung der Ascoporen. Aus vier Schnitten combiniert.

Stadium im Wachstum der Ascosporen, in welchern das Plasma sehr schaumig und leicht plasmolysierbar ist. Reifer Ascus. Eigenartige Verlangerung des centralen Ilohlraumes nach der Basis zu. Arnokli, and with none of the others described. Tt has 65 however not been found advisable exact ly to indicate their situation. A very great part of the Rafflesia buds will apparently even under qnite normal conditions not reach maturity.

One of the localities later to be mentioned as K E" was visited by me 3 times, viz. The first time I found 6 living buds and measured them without touching them and without cleaning the ground or cutting anything, and I am satisfied that during the period of obser- vation the spot has been visited by nobody but me. This local ity is very narrow and is situated upon a ter- race consisting of tuff, covered by a layer of rolled stones an old riverbedabout 4 M. The height above the sea is between and M.

The terrace itself is only about 20 M. A path used by the natives and a track made by pigs cross the spot. On my first arrivai I Ann. About M. Again we are on a tuff- terrace an ancient riverbed about 7 M.

The forest is very rich in vines. The place is ahnost daily visited by native women, collecting fire- wood. Many tracks of animais probably chiefly pigs ran through the locality, raost of them parallel to the edge of the forest. During the time of observation, about 4 months, very nearly 70 living buds and scores of dead ones, were found, forming 4 distinct groups, lying in a line about 60 M.

Nearly M. The slope is very shecr, yet covered with high trees. Many vines creep along the ground and through the trees. The Rafflesia buds are found about 30 M. A native path runs across the place, leading to a creek, apparently a drinking place, far wild animais. Natives regularly visit the place, and pigs are very corn mon; tapirs live in the neighbourhood. Some M. Already known and visited by some few Europeans. Native plantations are established in the neighbourhood.

The place is lonely and not often visited by natives. The people of the nearest village some few houses c. Four buds ouly were found 1 to 12,5 ctm. The percentage of non-German trainees in companies is even lower. In relation tion the national average is 8. It is a to the residential population in the state of Bremen, level that has increased only slightly over the past there is an SGB II-quota8 of Note that these figures refer to those tor for Labour, Women, Health, Youth and Social who do not have German citizenship.

But recent Affairs If the distribution of SGB II social evidence published by the Federal Statistical Office benefit recipients of working age is analysed by of Germanyindicates that the percentage nationality, then more than one-quarter This per- is considerably higher.

In the context of active While 8. Although while this rate does lation. In the state of Bremen, given its heavy more or less correspond with the percentage of immigration in the s, one can assume, by non-Germans in the total population of Bremen, analogy with the national figures that just under there is still quite clear discrimination of ethnic 28 per cent of its residents come from a minority minorities in regional active labour market policy ethnic background.

While they are and Bremenhaven. Similarly with unemployment rates, the annual average unemployment rate for the year was In other words, the and divided by the residential population. Up to and risk of minority ethnic individuals in Bremen and including Augustthe residential population as of 31 December was used for the calculation and as Bremenhaven to become unemployed is double of 31 December for the population from September that for the population as a whole.

Under the new It incorporates all legal measures to promote socio-political departments under the leadership of the Senator participation. Diversity management and the manifestation of diversity in practice were strategic aims of the EQUAL networks. Many sub-projects took on 2. In practice, the improving vocational qualifications and access three EQUAL networks found that such imple- to employment were carried out under EQUAL mentation processes were more complex than auspices which involved 3, participants in initially assumed.

Due to the special efforts benefits to decision-makers, along with a certain made to reach minority ethnic women, they made pressure for accountability.

Linking the empow- up The largest group erment approach to the further development of of participants by far EQUAL activities focused on the following areas: 2. In the current funding phase, these two new. This will facilitate sen- training, further education and the improvement sitivity to and acceptance of diverse cultures and of advice and consultancy services are to be lifestyles within the workforce and allow company implemented, in order to enhance the capacity executives to pursue diversity management as a for integration of ethnic minorities.

Diversity man- corporate goal. Other projects in the EQUAL network of- tations offered to minority ethnic individuals within fer certified training for the unskilled and partially an expanded B. But while such meas- of work where demands for qualifications are in- ures may be stipulated by the authorities, they creasing. This will give minority ethnic individuals. But parallel to this runs the certified qualifications. This 2. The target groups here are the company proprietors mainly in This EQUAL network promotes the integration manufacturing and the personnel directors.

Thus, of ethnic minorities in the regional labour market public companies and their social partners have and is a catalyst for the development of regional the chance to act as multipliers for the introduc- employment opportunities for ethnic minorities.

Its tion of diversity management, paving the way for focal point is the nursing and health-care industry, private enterprises to follow. A mutual learning process takes place Objective 3: Reinforcing personal empowerment between the companies, the organisations promot- and the achievement of skills ing diversity in employment, and the minority ethnic individuals who participate.

Several sub-projects New ways of opening up employment aimed at attempt, through counselling and professional this target group focus on business start-up advice training, to increase the chances for minority ethnic and consultation.

They include the development of young people to gain apprenticeships or voca- new training courses, for example, in language and tional training. The measures extend from making culture, the adaptation of curricula, supplemented information available to young people and their by the use of e-learning in combination with families to aiding preparation for examinations to classroom instruction. These measures also entail the entry-level qualification for unskilled workers.

There is, too, training or employment and providing support. Increasing ment. Several sub-projects offer modular training the participation in the labour market of minority courses which are tailored to business practice, as ethnic women is also an equal opportunity objec. It is a means of enabling the target group with neighbourhood work; for example, women to take their job-related futures into their own who have no access to the working world may hands. The development of communication skills be reached through local organisations near their and conflict training are part of this, as are courses homes.

Such an approach would be a precondition in German, in technical language and in English. A further objective is to adapt prior relevant pro- Objective 2: Diversity in sectors with a high de- fessional qualifications and expertise; if previous mand for labour qualifications and experience are validated, often only an additional qualification is needed to enable Healthcare and nursing is a growing industry in minority ethnic individuals to continue the careers which there is reasonable access to employment they initially were trained for.

EQUAL Bremen and Activities aimed at increasing diversity in this sec- Bremenhaven: Mainstreaming tor include information events, expert congresses and roundtable discussions, as well as support for The innovations tested and developed by the five network formation. Diversity training for human re- EQUAL networks three in the first funding period sources directors and corporate managers is also and two in the second need to be transferred into important.

Opening up companies to the increased mainstream practice. And their application has to recruitment of ethnic minorities is achieved through be demanded by publicly funded institutions and measures that sensitise the healthcare industry to systems.

It is a two-way process. Thus, ket. Empowerment is particularly important to rein- it is an integral building-block of state policy, regu. That diversity management focused incorporated in the state administration.

One of on ethnic minorities is part of regional ESF fund- its essential duties is to effect both the horizontal ing for is a tangible and extremely sharing of experience, across the network, and important mainstream outcome.

It is a testimony the vertical mainstreaming of the lessons learnt to the way that the EQUAL network was structured into institutions of active regional labour market and its incorporation of strategic partners, includ- policy.

From the start, there has been intensive ing decision-makers at the levels of the regional communication and coordination between EQUAL labour market and integration policy, as well as Management and the ESF European Social federal government bodies and social partners Fund department of the state government. As and networks aimed at integration. Minority Situation Roma Integration Policies and their Impact Individual Employment Models Tables and Figures Introduction of crucial indicators about the Roma community, including its age structure, levels of educational This chapter analyses specific forms of exclusion attainment and knowledge of languages demon- in a country which otherwise maintains an image strates that these factors are actually extremely of a successfully integrating its national minorities relevant to employment prospects.

They need to into its social and economic fabric. But specific be taken into account when designing integration groups such as the Roma suffer extreme margin- policies.

In particular, examples of individual Roma alisation and almost complete exclusion from the employment patterns cited here focus attention labour market. Of all national minorities, Roma have the highest Although, for example, there has been a range of rates of unemployment, illiteracy, and poverty.

State integration policies for national Roma is actually increasing. Although numerically minorities focus mostly on the cultural dimension, small, the Roma are least affected by state policies on educational provision and support for minority which are not adjusted to their specific situation. Social and labour market policies So far, there has been no breakthrough in Roma still fail to acknowledge or address ethnicity as a employment rates. Possible reasons for their long- relevant factor.

Against such a background, the term exclusion from the labour market include specific problems of the Roma in Lithuania largely the failure, based on the lack of experience, to fall outside existing policy frameworks and there design socially oriented, group-sensitive policies.

Support Mechanisms of Integration of Roma Peo- ple into the Labour Market and draws attention to The individual case histories of Roma employment the fact that employment is crucial to social integra- and self-employment cited below reveal that the tion. Whereas the Roma are widely perceived as areas in which the Roma can achieve success unwilling to take jobs, it is the structural obstacles are extremely narrow niche occupations, such as to employment that are examined here.

A survey music or fortune telling. Factors affecting the Roma. The most sizeable national minorities are the abroad and low organisational infrastructure are Poles and the Russians, accounting for 6. Policy intervention is vital 6. Other if there is to be any breakthrough in employment national minorities account for around 2 per cent prospects for the Roma.

In addition, since 1. Minority Situation9 historical times, Lithuania has been home to Jew- ish, Tatar, Karaite, Roma and some other, presently It is generally acknowledged that national minori- smaller, communities. However, in the case of the Roma, their social have reached all Roma; the actual number could deprivation is outstanding and marginalisation is be higher, at around 3, Roma live throughout multiple.

Roma experience the most hostility from the country, but the largest and most impoverished the majority society and are negatively portrayed group of settlements population approximately in media.

Many of the problems that afflict the is located in the outskirts of Vilnius, near Roma community are of a long-term nature. So Kirtimai. There are some Roma who, for various far, the policies applied though essentially positive, reasons, do not have official papers and who have been limited in nature and have not brought therefore experience difficulties to obtain full citi- about any breakthrough.

If we are to better under- zenship rights. However, the vast majority of Roma stand the challenging context for policies aimed have citizenship, and their employment problems at encouraging Roma integration particularly in are not caused by the lack of formal rights. For a variety of historical reasons, national mi- norities in Lithuania tend to be geographically concentrated in certain areas. Depending on the 1. The author was a consultant. While a few languages, there are differences: in certain data on income levels broken down by national areas, Lithuanian prevails, in other areas, Rus- minority group is not available, it is reasonable to sian.

The language factor may well impact on their assume that these disparities extend to income integration and employability. Roma have a distinctive age structure see Figure Caution should be exercised over making simplistic 1 : 46 per cent are younger than 20, whereas and speculative assertions about disparities in the nationwide this age group is only 27 per cent labour market between the Lithuanian majority and of the population.

Given the youthfulness of its national minorities. There are complex, multifac- population, education and employment are cru- eted factors in play, such as structural economic cially important for the development of the Roma factors the restructuring of traditional industries ; community. There may, of course. Unemployment amongst other are disparities in the labour market representation minorities e. Belarusians, Ukrainians etc.

A higher than average, at Statistical sources comparison of unemployment levels in, are: the Census and the and Population Employment Surveys, all carried out by the Lithuanian and reveals that unemployment amongst Department of Statistics.

Ethnicity has not been regis- national minorities is significantly higher than the tered in the unemployment statistics since In the case of the A high proportion of some national minority popu- Roma, discrimination is especially acute, although lations have a poor knowledge of Lithuanian see other factors need to be kept in mind. Table 2. The proportion of those who know bringing about change.

Lithuanian is significantly higher amongst the older generation, whereas more than 30 per cent those aged claimed not to know the language. This is particu- between educational attainment rates and labour larly worrying given that the data on other national market outcomes. There is a certain variation minorities, such as the Poles and the Russians, between ethnic groups, but the figures confirm clearly demonstrates that, the younger the age that the Roma minority is the worst performing in profile, the more widespread the knowledge of the respect of educational attainment, as it is on many language.

This clearly suggests that language is other indicators. Only 59 out of every 1, Roma much less of an obstacle for young people than achieve further or higher education levels see for the older generation aged over The age Table 1. Similarly, illiteracy and the proportion of distribution concerning language skills emerged Roma who fail to complete basic schooling are as one of the most clear indicators of a decrease much higher than for other national minorities.

And in recent years, the numbers of Roma children enrolled in school However, the situation may have changed since have, comparatively, increased. However, there as there have been a range of government- is still no certainty with regard to Roma fluency supported language-training initiatives since then. It should also be pointed out that there has always. The types of depri- Vilnius region who were less familiar with it.

However, the lack of linguistic skills, combined with illiteracy, As a result of various ground-breaking initiatives will often severely impede Roma in accessing and and policy measures from the s onwards, receiving public services or effectively exercising Roma representatives began voicing their con- their rights. One highly practical issue identified was the need for driving lessons for young Roma since 2.

Roma Integration Policies and many were driving without an official licence But the major issues they identified included the need their Impact for accredited vocational training for young people that would lead to real employment opportunities, While the Roma community is numerically small the need to find young people alternative sources estimated 3,the problems faced by it remain considerable.

This fact was recognised by the Lithuanian government, which implemented the 12 The courses for obtaining driving licenses took place Roma Integration Programme, The Roma are also ethnic groups see Table 3. There are pathised with the Roma. No noteworthy changes have been achieved unwilling to work. So the question remains, why in the development of Roma representation and the Brown Skin - Various - Générations 88.2 (CD) avenues to employment do not work for organisational capacities.

Although around 20 the Roma and how can accessible jobs be found Roma organisations have been founded over the or created for them. Only four NGOs took advantage of an opportunity to participate in a programme allowing tax-payers 2. No recent statistics exist on Roma participation in the labour market since data on employment and unemployment is collected without any indication 2.

However, we can assume that the highest Roma unemployment rates are to Gaining support for Roma integration policies is be found among the Kirtimai Roma, in the settle- severely compromised by public attitudes that ment near Vilnius. According to a survey of are largely negative.

The public at large view the the Roma in Kirtimai and its surroundings, about Roma through media eyes that tend to focus on 50 per cent of men and 70 per cent of women the ghettoised Roma settlement in Kirtimai and described themselves as unemployed; only 7 per emphasise news about crime and drug-dealing.

About 40 per cent mentioned the lack of labour pool for a large-scale economy as has been employment opportunities. Only a small percent- the case in other east central European countries age of those surveyed 5 per cent of men and one with large Roma populations UNDP The situation of EU accession. The project aims to test the support changed within recent years. Almost every other mechanisms for Roma integration into the labour Roma family expressed a willingness to take any market; it is also aimed at Roma integration into job, if only there was a chance of one.

However, As far as measures to improve Roma employment the EQUAL programme14 supports experimental prospects are concerned, barriers such as the lack initiatives designed to find new, innovative solu- of education and skills, and lack of the work ethic tions and so is not part of regular social policy.

Because Thus, the EQUAL project does not replace the of their long-term exclusion from adequate em- need for a Roma integration policy and does not ployment and the wider society, the existence, in exempt the government from responsibility and certain cases, of illegal sources of income must long-term obligations.

The induction of Roma into the labour market needs very special support, 3. Individual Employment Models without which even their undertaking specialised training is not effective in improving their situation.

Below are some individual case studies of Roma Vilnius Labour Exchange reported September employment, together with commentary on what that fromRoma individuals can be discovered about the models represented were given various kinds of training, yet only four by them.

We selected individuals who are consid- were employed as a result Also important is the ered a success both by other Roma and by the lack of any real need for unqualified labour. Hence, mainstream society. All, however, differ in the type both the supply of a Roma workforce and the de- mand for it have to be stimulated. It is typical to see him surrounded by She registered her enterprise nine years ago. The others, for whom he may be composing a docu- specific self-employed status that Milda has is, ment on the computer or doing some other work.

As a matter of course, she community. Milda has been a fortune-teller since her youth, While Kazimieras is largely concerned with his but she is now a self-confident professional. The duties working for the population of the Kirtimai best proof of success is her nearly ten years of settlement, his wife is involved in an organisation steady work.

Milda emphasises her efforts and which carries out projects for other segments of the respect for the clients. She also believes that in Roma community. For herself, however, she has always striven forward. But it is distressing that his efforts and opportunities. In relation to the general prospects assistance are often not enough to win trust and for Roma employment, Istvan sincerely believes fairness from employers.

He believes based on interview with Kazimieras, February Over the last few years Sare Roma has become a familiar band for many more people than just based on interview with Istvan, February However, although As their career evolved, Sare Roma has played families and broader informal networks generate at concerts, private parties and festivals. One of support, they cannot help their members secure the turning points in winning wider publicity was entrance into mainstream society or, for our pur- its involvement in social projects.

Sare Roma was poses here, the labour market. Over the last four the connections are limited to those within the or so years, the band has gained confidence and community. As we talked, I discovered how Istvan and his group rely on their strong family background.

Most families, as became apparent from other in- Istvan speaks about the good atmosphere, the terviews not sampled here, have relatives working mutual respect for each other, especially for the abroad. The destination countries are the same as elders, and the support within his large family. Labour emigration is important for a number qualities. Istvan believes that it is not possible of reasons; it can, for example, be cited in public to separate economic success from such moral debate to counteract the popular stereotype that qualities.

Others often turn to him to ask about job Roma are not willing to work. Rare examples of family, the men, when absent, cannot create and successful Roma have been achieved through self- share job contacts, experience and opportunities employment essentially supported by intra-commu- with the growing generation. In other words, men nal ties. Excluded from wider social networks, the do not become role models who could be followed Roma are kept on the margins of society.

Roma, to achieve a social breakthrough in Lithuania. It is yet another marginalisation. The mainstream society fails showing that other paths Even attempts at social entrepreneurship lack to social advancement for Roma are also available sufficient structural support. There are neither gov- and can be effective ernmental schemes available to provide resources nor a non-governmental infrastructure capable Yet Roma constitute a relatively small group of of supporting Roma initiatives where they exist.

The Roma cannot overcome to implement. In terms of employ- ment, it is clear that any measures undertaken 4. Conclusion have to be accessible to and welcomed by Roma themselves, have to involve employers, and be The age structure of the population, combined supported by policy programmes.

The regressive trend in knowledge of Lithuanian among younger age groups could well signify a deepening marginali- sation that needs considerable time if it is to be reversed. Not indicated Not finished. Basic Country average 38 4. Note: The definition of Higher Education is post university-level education; the definition for Further Education is post non-university level education including adult education. Note: Data based on self-assessment.

Percentages include only those who explicitly indicated their mother tongue was not Lithuanian and either did not know or did not mention that they knew Lithuanian. This number is divided by the total number of the corresponding ethnic group population. Researchers tend to be sceptical about the accuracy of self-evaluation of linguistic capacity firstly because the process is subjective, and secondly because respondents may have personal reasons for declaring their command of or, conversely, lack of knowledge of a particular language.

By implication, there is uncertainty with regard to the reliability of the figures. Representative survey data; percentage of those not willing to have given groups as their neigh- bours. General Context Demographic Trends Socio-economic Situation Immigration and Remittances Diversity in Spanish Businesses Introduction real cultural challenge to organisations that is just starting to make itself felt.

This chapter is organised in two main parts. The first part gives a general picture of immigration Mestizaje from mestizo is understood here as a in Spain, focusing on several areas of analysis business process specifically marked by its plural- demography, labour market, policy issues, socio- ity, its mixing of cultures and experiences. Mestiza economic situation, etc.

The second part presents valuable ternational divisions, knowledge management, and and innovative case studies that convey, qualita- globalisation of capital structure and production tively, experiences of diversity management in the chains; and externally through clients, suppliers, increasingly ethnically diverse context of Spanish environments, policies or transnational norms or companies.

While there is no single or strict definition of a mestiza company, its mestizaje is likely to be When dealing with ethnic diversity in Spain, it greater the more global the company. Although this is necessary to take into account the fact that mixing of national origins and cultures, like any immigration is a very recent phenomenon; thus, process of change, carries a certain risk, it is also ethnic diversity, as an analytical concept, has a source of opportunity and enrichment.

This implies, of course, that immigration is crucial to diversity and, second, the fact that the array of processes 1. General Context generated by immigration are in constant motion.

This country profile, then, is a picture of what is 1. The consolidation of current trends will make the issue of ethnic diver- The arrival of a substantial inflow of immigrants sity gain momentum and significance. In fact, Spain has Diversity management is gradually becoming an changed from a country of emigration to one of element in Spanish human resources policies. But despite this, the glass ceiling as far the total population. This new law established a Figure 1 Evolution of the Foreign Population Living in Spain, regularisation process for migrant workers, as long Source: Municipal Census, as both immigrants and employers met certain conditions.

The Along with the higher numbers of foreigners liv- number of applications amounted to , of ing in Spain, the numbers of those registered which85 per cent were accepted, of with Social Security has rocketed over the last which80 per cent resulted in Social few years, frominto more than Security registration.

This is the consequence of the regularisation process detailed in the fol- The regularisation process has benefited immi- lowing section. There are two circumstances which around 20 per centfollowed by the tourist sector, have made this regularisation process different domestic work especially womenand agricul- from previous ones: first of all, the large number ture.

Although most immigrants work for others, of irregular immigrants affected, second, the fact analysts have recently detected that an increas- that the application for legalisation had to be made ing percentage of those in the labour market are by employers, entailing a formal commitment to self-employed.

Only three out of ten immigrants employ the irregular migrant worker. Nevertheless, onwards, and the foundation of the Forum this has been gradually shifting over the last few for the Social Integration of Immigrants, a public years and immigration is currently perceived as a body accountable to the Ministry of Labour and crucial issue.

As the CIS Barometer May Social Affairs whose main responsibility is to offer pointed out, immigration was ranked second information and advice services on immigration- among problems affecting Spanish society 46 per related issues to the different institutions of the cent of respondentsjust below unemployment Spanish executive.

Demographic Trends Latin Americans are the largest group of foreign residents, accounting for 1, persons African residents amount more than 3. It is worth mentioning that the last two age points. Latin Americans form not only the largest immi- The distribution of the immigrant population var- grant group, but also a highly heterogeneous one.

In Immigrants from Ecuador, Colombia, Argentina andCatalonia had the largest number immigrant Bolivia are the most numerous, accounting for the population Argentineans have exhibited migrants from Africa and the rest of the world, the highest compound growth rates in immigration especially from Asian countries, such as India, almost by 50 per cent annually.

The tourist destinations of Balearic Is- lands and Canary Islands, host relatively more EU nationals retirees ; the latter also, for geographi- cal reasons, has had immigrants from Mauritania More than 45 per cent of immigrants from non-EU countries intend to remain in Spain for the foresee- able future.

Quite a liberal approach to immigration by the Socialist government of Spain let a lot of im- Figure 2: Distribution of Latin American Immigrant migrants legalise their status as soon as they arrive Population in Spain. The table below shows that most of Source: Municipal Census, the immigrants have a legal status in Spain.

This implies a Permanent 29,7 substantial increase from the 3, million Others 38 2,9 inwho make up 8. Source: Statistical Yearbook on Alien Status, 3. Socio-economic Situation 2. That this is a young population implies that it will also have a higher birth-rate than the First, unemployment hits immigrants harder.

Of- Spanish population. Second, along with higher unemploy- ment rates, immigrants are more vulnerable to job insecurity, wage discrimination and housing difficulties. Immigration and Remittances. Remittances are one of the most important side- effects of immigration, mainly because of the positive impact they have on the economies of the countries from which immigrants come.

Focusing on the Spanish case, it is clear that the increase in immigration during the last decade has resulted in Source: Municipal Census, Madrid launched a project to employ immigrants to deal with its increasing number of foreign clients.

Inthe main destination countries of remit- Caja Madrid sought out people with commercial tances were16 Ecuador Since most had no work permits, Caja mania 5. Madrid regularised their legal situation and placed them on a training programme. The results were 5. Businesses Based on this first experience, Caja Madrid The company case studies documented below launched a second programme inbased on are all based on direct contact with the company agreements with the Moroccan Employment Office involved primary researchand on occasions and universities, to employ people directly from include additional documentary work secondary Morocco.

The offer was one-year contracts giving research. The outcomes were excellent and the of interest. Given the rise in the number of immigrants in the 5.

DIA has no specific policy on employing im- workers were immigrants. However, it does have a certain amount fact that the company employs 6, immigrants of experience in recruiting foreigners in their from over 80 countries, with Colombians being home countries. Init was permitted by the the largest group.

Two people from the Human Resources Depart- In order to ensure the proper legal integration ment travelled to Colombia, after liaising with the of immigrants, Grupo Vips hires people in their Colombian National Employment Office. DIA finally countries of origin, organising the documentation selected 24 new staff.

The Spanish Consulate necessary for them to come to Spain legally. Novemberwhere representatives of the company met them at the airport. Dur- S. All joined the company on permanent Inimmigrant workers of some 50 nationali- contracts for a hour week.

Twenty-two of the ties made up 10 per cent of its staff, working in the 24 workers are still with the company, and one has warehouses and stores. While the warehouse is been promoted to the Head of the Bakery Depart- a more mechanised, closed environment, working ment supplying all Catalonia.

DIA report that the in the stores offers more challenges in terms of workers show a remarkable dedication to customer relations with the public.

The company points out that in working-class neighbourhood of Vallecas to obtain the countries concerned, it generates employment, information on their foreign employees. As a purchaser, and a fruit shop. This is a fraught task, given foreign staff. All had foreign employees.

All agreed that their foreign and economic evolution of the country is not in our employees worked well and showed an interest hands. There are numerous political aspects that in their jobs. Those employed were young, mostly are beyond the scope of the private company. They all said that they made ment of people which is set to grow and become no distinctions when hiring workers, as long as increasingly characterised by ethnic diversity.

Com- they did their jobs properly. All six company own- panies planning to stay around in the future have ers agreed that their recruits generally worked to assimilate all these factors. Open hiring other foreign workers. This also implies that did not suffer discrimination. But the lack of policy security registrations. In fact, Spain has completed concerning foreign workers is understandable in what is probably one of the largest extraordinary the case of small and medium-sized companies, regularisation campaigns of irregular immigrants which, at least in Spain, rarely have any kind of to date.

But they do people from different origins and to respect their increasingly have access to social services, which cultures; they are open to different experiences has been met with increasing discontent among and other possibilities.

Conclusion All of the above implies that Spanish companies will need to embrace a more mestizo character Spain offers enormous scope for analysing the in keeping with the wider social and economic dynamics of immigration, as not only is this a environment. The number of immigrants arriving relatively recent phenomenon, but it has also in Spain and the expansion of a growing number developed at a great rate for example, immigra- of Spanish companies overseas is giving rise tion in is four times what it was in In to organisational cultures valuing greater ethnic this sense, it is an appropriate arena for studying diversity.

During most of the last century, gradually change. Today that environment is opportunity to study the features and effects of a more complex, with the entrance into the labour very particular kind of immigration process: one market of women en masse, the participation of which entails the rejoining of two cultures, the groups such as the disabled, and, sincea Latin American and the Spanish, strongly linked growing diversity of ethnicities and nationalities.

The most recent policy initiative in Spain, aimed at managing the increase in immigration during the. Economic Activity and Inactivity Type of Work and Occupational Structure Pay Rates Ethnic Penalties Future Trends Good Practice There UK employment and more than half The population of the UK overall is undergoing 1.

Economic Activity and the same ageing trend as in most West European Inactivity countries and, Brown Skin - Various - Générations 88.2 (CD), correspondingly, its working-age population is declining dramatically. There are In the past decade, the minority ethnic population worrying projections that, bythere will be in the UK has grown from 3 million or 5. And of the total to 4. That is the per cent of the total population today. The main general picture. But the age structure of minority cause of the recent growth has been the relatively ethnic communities is developing differently.

Their high fertility rates of the BME population Patel share of the working-age population has been Inof the This compared to 27 years for non-White Commission rise is likely to continue Commission for Racial for Racial Equality As noted earlier, the Equality But despite this, only Among all groups, men are 17 Commission for Racial Equality CRE has now more likely to be economically active than women. For more information, please see individual minority groups see Figure 1. More than two-thirds of Paki- close to those of White males.

Black Caribbean stani and Bangladeshi women of working age are women are the most economically active female not in the labour market Commission for Racial group, even compared to White women. Chinese, Equality Bangladeshi and Pakistani males have the lowest.

For more information, please see www. Employment demonstrates that Bangladeshis But the employment rates vary ethnic groups. Figure 2. Unemployment sented 7.

There are some differences in employment rates In the unemployment rates for ethnic minori- according to age group. The highest employment ties were 2. This is the general figure for all in this category Bangladeshis, Black Africans minorities. Only For instance, inthe unemployment incompared to 63 per cent of White people rate among Bangladeshi men of working age was in the same category.

The unemployment rates for work in manufacturing industries; only about 14 per men and women are fairly similar but Pakistani cent, compared to almost 25 per cent of the White women of working age have an unemployment working population. The Bangladeshi population is rate The lowest unemployment rates ing, wholesale and retail, distribution and transport, are among Indian and Chinese people. Type of Work and Occupational Almost half the Chinese 47 per cent and Pakista- nis 46 per cent who were in work in were Structure also concentrated in these sectors.

Around 25 per Inover a third of black and minority ethnic cent of people from the Mixed group, Black African BME employees 35 per cent worked in hotels, group and Other backgrounds group worked in distribution and transport, and communications. Pay Rates tend to be concentrated in lower-grade jobs. But the minority or work in skilled trades; women are usually found ethnic group with the highest average pay rates in administrative and secretarial jobs. The lowest pay rates were ethnic men and women tend to be concentrated among Pakistanis and Bangladeshis who earned in sales and customer service jobs.

The earnings for centage of minority ethnic men in skilled trades almost all groups have been increasing since is much lower than for White men Self-employment and Minority counterparts and tend to be located in inner cit- ies, these types of problems are even more acute Ethnic Businesses for them.

Among these are ence of discrimination in the paid employment a lack of access to finance, language barriers, a sector. Self-employment rates are especially high lack of confidence among business owners and amongst Asians. Minority some traditional markets Ram and Smallbone ethnic individuals are believed to be responsible for A study conducted in by the face more barriers than their White counterparts. But of town or in peripheral areas with easy access their greatest challenge is to capitalise on the to major roads.

Since minority ethnic communities talents of the increasing number of young minor- live mainly in highly urbanised areas, this eco- ity ethnic entrepreneurs and so move from being nomic shift has acted disproportionately against traditional family businesses to larger, mainstream them Dabinett et al Most minority ethnic businesses share many of the problems and have similar support needs to 7. Ethnic Penalties all small enterprises, such as problems in raising funds or a lack of core managerial competen- Some BME groups and individuals are doing cies.

As black and minority ethnic businesses are well in the labour market and in the education generally much smaller than those of their White system. Figure 4 People receiving further education and training in the UK, by ethnic group and age, spring Source: Labour Force Survey, springcited in Commission for Racial Equality, Very few that of discrimination but some authors emphasise minority ethnic individuals, even those with excel- the importance of discrimination to explain the lent academic qualifications, get to the top in the persistence of ethnic penalties.

Worryingly, minority ethnic graduates experience more difficulties in finding employment than the majority of the population National Em- 7.


Sitemap

The Send Off - Paul Brusger Quintet Featuring Hod OBrien - Definitely! (CD, Album), Follow Up Dub - Niney The Observer - Space Flight Dub (Vinyl, LP, Album), Lugar Comum (Ao Vivo) - Gilberto Gil - Sem Limite (CD), Лиза - Various - XXXL 14 - Шансон (CD), (Right On) Thru - L7 - Hollywood Palladium (Vinyl, LP), Anywhere Is - Enya - Romantic Years - The Very Best (CD), Black Cat (21) - Death In Sleep (Cassette, Album), Raphaël - Carla Bruni - QuelquUn MA Dit (CD, Album)

8 comments

  1. View credits, reviews, tracks and shop for the CD release of Générations on Discogs/5(3).
  2. Consultez des crédits, des avis, des pistes et achetez la référence CD de Générations sur Discogs.
  3. Corkscrew bottle openerwith black blades, with dual support points, grey plastic barrel. Black printing advised and default. 2N N + 1C Réf.
  4. Radio Buca was founded godine. From the first day they broadcast only real folk music, music that is part of their cultural heritage and lasts for.
  5. Software Sites Tucows Software Library Shareware CD-ROMs Software Capsules Compilation CD-ROM Images ZX Spectrum DOOM Level CD. Featured image All images latest This Just In Flickr Commons Occupy Wall Street Flickr Cover Art USGS Maps. Metropolitan Museum. Top NASA Images Solar System Collection Ames Research Center.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *